Winter Gaming Leaderboard


Switch to 555


Top Killers
Last Kills
Longest Shots
Player History
XP
HumanityPlayer History
No. Time Killer Weapon Victim Meters
 
1. 2023-01-30 22:56:42 Sammys MK14_Sniper_DZ Crackstar 53m
2. 2023-01-30 20:48:04 Sammys VSS_vintorez_DZE Rashford 508m
3. 2023-01-30 17:47:00 Aphrodite VSS_vintorez_DZE Sammys 542m
4. 2023-01-30 16:33:56 Sammys MK14_Sniper_DZ Misha 410m
5. 2023-01-30 15:59:03 Sammys MK14_Sniper_DZ Crackstar 81m
6. 2023-01-29 20:22:14 Sammys MK14_Sniper_DZ PLAYER 1 474m
7. 2023-01-22 21:58:43 Sammys MK14_Sniper_DZ Jon Abruzzi 90m
8. 2023-01-22 21:56:30 Sammys BAF_LRR_scoped [COBRA] Simon 849m
9. 2023-01-22 21:50:04 Sammys MK14_Sniper_DZ Papai Italia 193m
10. 2023-01-18 21:03:18 KingPsEuDo DMR_DZ Sammys 353m
11. 2023-01-18 20:27:29 truku DMR_DZ Sammys 212m
12. 2023-01-18 20:03:49 Gunna Groza9_Sniper_SD_DZ Sammys 178m
13. 2023-01-18 19:57:22 truku Groza9_Sniper_SD_DZ Sammys 12m
14. 2023-01-15 22:38:25 Sammys MK14_Sniper_DZ Frndly(DE) 10m
15. 2023-01-15 22:18:34 Sammys MK14_Sniper_SD_DZ [MLG]Angrybird 26m
16. 2023-01-15 21:53:34 Sammys Masada_ACOG_DZ Frndly(DE) 55m
17. 2023-01-15 21:41:52 Papai Italia MP7_ACOG_MFL_DZ Sammys 63m
18. 2023-01-15 21:29:23 Patrick m107_DZ Sammys 48m
19. 2023-01-15 21:27:52 Sammys MK17_Sniper_DZ Fluxx 282m
20. 2023-01-10 21:50:50 Sammys CZ805_A2_SD_DZ DanilaUBiyCa 166m
21. 2023-01-10 21:30:45 Sammys CZ805_A2_SD_DZ Hornibu ^v^ 71m
22. 2023-01-10 20:15:57 [OM] VallJ KAC_PDW_DZ Sammys 31m
23. 2023-01-08 21:51:32 windows computer CZ750_DZ Sammys 3m
24. 2023-01-08 21:31:54 Sammys CZ805_A2_SD_DZ turban basher 85m
25. 2023-01-08 21:28:04 Sammys CZ805_A2_SD_DZ Robbie 83m
26. 2023-01-08 21:14:37 Sammys KAC_PDW_DZ INDUS 40m
27. 2023-01-08 20:46:39 Joppezi CZ_75_SP_01_PHANTOM Sammys 11m
28. 2023-01-08 20:42:09 Sammys M110_NV_DZ Nibbler 515m
29. 2023-01-08 20:30:32 Sammys M110_NV_DZ [SSS] Segenvogel 127m
30. 2023-01-08 20:13:03 Sammys SVD_PSO1_Gh_DZ Robbie 159m
31. 2023-01-08 19:25:51 Sammys M110_NV_DZ Tub 796m
32. 2023-01-08 18:36:23 Banderomobile MK17_ACOG_SD_DZ Sammys 33m
33. 2023-01-08 18:29:01 Banderomobile MK17_ACOG_SD_DZ Sammys 34m
34. 2023-01-08 18:20:17 ManInTheMiddle CZ550_DZ Sammys 230m
35. 2023-01-08 17:57:26 truku MP7_ACOG_MFL_DZ Sammys 3m
36. 2023-01-08 17:24:34 Robert Mugabe P90_DZ Sammys 163m
37. 2023-01-07 23:33:34 [MLG]Angrybird AH6J_EP1_DZE Sammys 235m
38. 2023-01-07 23:19:02 Gunna VSS_vintorez_DZE Sammys 25m
39. 2023-01-07 23:02:29 Gunna HK417_ACOG_SD_DZ Sammys 46m
40. 2023-01-07 22:46:41 redneck VSS_vintorez_DZE Sammys 49m
41. 2023-01-07 22:44:37 Sammys MR43_DZ clewa 31m
42. 2023-01-07 22:22:31 Sammys RSASS_SD_DZ Gostosao (MAGNATA) 85m
43. 2023-01-07 22:12:46 Sammys MK16_CCO_SD_DZ Papai Italia 43m
44. 2023-01-07 22:12:18 Sammys MK16_CCO_SD_DZ Gostosao (MAGNATA) 125m
45. 2023-01-07 21:33:47 Point Orbit M249_Holo_DZ Sammys 64m
46. 2023-01-07 21:30:50 Gunna Groza9_Sniper_SD_DZ Sammys 181m
47. 2023-01-07 20:40:23 Sammys SCAR_H_CQC_CCO_SD Cave Xplorer 179m
48. 2023-01-07 20:18:29 Papai Italia m107_DZ Sammys 257m